top of page
Opdrachten
AnkerVSBfOnderzoekPortfolio

Stichting Leerorkest & Instrumentendepot 

Bedrijfsplan 2017 - 2021 + case for support

In samenwerking met de opdrachtgever ontwikkelde De Blauwe Noordzee een bedrijfsplan voor het Landelijke Instrumenten-depot. Inzet: ontwikkeling van een inhoudelijk, organisatorisch en financieel spoorboekje + case for support. Mede op basis van deze plannen stelde het Fonds voor Cultuurparticipatie €50.000,= ter beschikking. Zie gerelateerd nieuwsbericht: toekenning FCP voor Instrumentendepot >>

 

VSBfonds

Onderzoek alternatieve financieringsmogelijkheden

De Blauwe Noordzee onderzocht welke inhoudelijke en bedrijfsmatige consequenties verbonden zijn aan het verstrekken van leningen en participaties in aanvulling op donaties. Aan de hand van onderzoek naar 'best practices', interviews en een nadere analyse zijn aanbevelingen gedaan. Zie gerelateerd nieuwsbericht: VSBfonds en KNHM gaan samenwerking aan >>

  

unnamed.png

IPSO

Inspiratiesessies

Menne Scherpenzeel heeft namens Blauwe Noordzee de laatste maanden in samenwerking met brancheorganisatie IPSO 4 inspiratiedagen georganiseerd voor de aangesloten leden bij IPSO (inloophuizen voor mensen met kanker).  Tijdens elke inspiratiedag stond een thema centraal:

  • Waardencreatie en positieve gezondheid

  • De financieringsmix

  • Verbinding met stakeholders

  • Good practices uitgelicht

Naast een plenair gedeelte was er veel ruimte voor interactieve workshops en speeddates. De bijeenkomsten werden zeer goed beoordeeld.

Interesse in inspiratiedagen voor uw (branche)organisatie neem dat contact op met Boris Franssen (boris@blauwenoordzee.nl, 06-41286736) of Menne Scherpenzeel, menne@blauwenoordzee.nl, 06-537 242 49)

AnkerMCSPortfolio
Anker FCP Portfolio

Bartimeus & Stichting Accessibility

Strategie + bedrijfsplan Accessibility

Stichting Accessibility stond op een tweesprong: nader inzetten op de ontwikkeling van de organisatie tot 'social purpose business' met meer dan 100% eigen inkomsten of een non-profit met substantiële eigen inkomsten? In nauwe afstemming met bestuur en directie van Accessibility en moeder-organisatie Bartimeus ontwikkelde De Blauwe Noordzee een strategie en uitwerking daarvan in een bedrijfsplan. 

Ruilwinkel Alphen

Onderzoek & aanbevelingen toekomst

Door stopzetting van de subsidie van de Gemeente Alphen was de Ruilwinkel genoodzaakt zich nader te oriënteren op de toekomstmogelijkheden. De Blauwe Noordzee is gevraagd toekomstscenario's te verkennen. Eén optie was intensivering van de samenwerking met SWA Alphen. Op basis van het onderzoek is in samenspraak met de Gemeente Alphen besloten tot een nadere inbedding van de Ruilwinkel binnen de SWA.      

Fonds voor Cultuurparticipatie

Traject Professionalisering Erfgoedmanifestaties

Zes erfgoedmanifestaties zijn door de Blauwe Noordzee anderhalf jaar begeleid en gecoacht op het gebied van financiering, capacity building, strategie, organisatie-versterking en vrijwilligersmanagement. Een ontwikkeling van A naar B is gefaciliteerd. Deelnemende instellingen: Open Monumentendag, Maand van de Geschiedenis, Nationale Archeologiedagen, De Kastelenstichting, De Hollandsche Molen en Romeinen.nu.    

Stichting Philadelphia Zorg

Trainingen Inkomstenwerving Ondernemersdagen

In het kader van de Ondernemersdagen zijn vier dagen in verschillende steden (Amsterdam. Rotterdam, Zwolle en Nijmegen) trainingen inkomstenwerving gegeven aan coördinatoren en medewerkers van Philadelphia vestigingen. 

Motorcycle Support Nederland

Vastleggen bedrijfsmodel in publicatie 

Als deelnemer van het Oranje Fonds Groeiprogramma heeft Motorcycle Support Nederland de groeiplannen verder uitgewerkt en nieuwe vestigingen opgezet. Voor de managers en medewerkers van de nieuwe lokaties (en andere geïnteresseerden) is een publicatie vervaardigd waarin het concept, het dna, de bedrijfsvoering en het financieringsmodel nader zijn beschreven.

Amsterdams Fonds voor de Kunst

Advisering Trajectregeling

In het kader van de trajectregeling kunnen Amsterdamse instellingen een aanvraag indienen voor de ontwikkeling van hun organisatie van A naar B. De Blauwe Noordzee heeft geadviseerd bij de ontwikkeling van de nieuwe regeling en de uitwerking van het aanvraagformulier.   

Stichting De Buurt Camping

Strategie 2018 - 2021

Stichting De Buurtcamping maakte in de afgelopen 5 jaar een enorme groei door. Men vond het tijd de balans op te maken en een strategie voor 2018-2021 uit te werken + een uitgewerkt spoorboekje. Speciale aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van een toekomstbestendiger financieringsmodel.

Dress for Success Nederland

Beleidsessie landelijk bestuur

De Blauwe Noordzee heeft een werksessie met het landelijk bestuur DFS georganiseerd over strategie en inkomstenverbreding. Ook kwam de verhouding tussen het landelijk bureau en de lokale vestigingen als belangrijk thema aan de orde. De uitkomsten van de sessie zijn gebruikt voor nieuwe planvorming.

Stichting Taal aan Zee

Beleidsdag bestuur & medewerkers 

Taal aan Zee wilde de beleidsdag in het teken stellen van een terugblik op het afgelopen jaar. En: beginnen met een strategische verkenning voor de komende jaren. Vragen die daarbij centraal stonden: met welke ontwikkelingen hebben we te maken, wat zijn onze ambities, welke keuzes dienen te worden gemaakt?

VSBfonds

Advisering inzake onderzoek toekomstbestendigheid gefinancierde projecten

Het VSBfonds wilde meer inzicht in de duurzaamheid naar in 2010 gefinancierde projecten en liet hier onderzoek naar uitvoeren. De Blauwe Noordzee is gevraagd te adviseren bij de analyse van de onderzoeksgegevens. Meer informatie over deze meta-evaluatie VSBfonds >>

Stichting De Weekendacademie

Advisering strategie & financieringsmodel

De Blauwe Noordzee heeft de Weekendacademie geadviseerd bij het ontwikkelen van een strategie en het verder ontwikkelen van het inkomstenmodel. In dit traject zijn verschillende werksessies met medewerkers en MT-leden georganiseerd. Ook is onderzoek gedaan, waaronder ook gesprekken met externen.

IPSO

Traject kwaliteitsbevordering 

De landelijke leden van IPSO, de brancheorganisatie voor inloophuizen en psycho-oncologische centra in Nederland, zijn door de Blauwe Noordzee 1 jaar begeleid en gecoacht op het gebied van financiering, capacity building, strategie en organisatie-versterking. Het traject bestond uit trainingsdagen en individuele coaching.

Museum Meermanno

Opstellen Strategie, Kunstenplan-aanvraag,

businesscase stripmuseum, advisering visitatie.  

Museum Meermanno moest alles in het werk zetten om de eigen inkomstennorm van OC&W te behalen. Ook diende een nieuwe strategie en beleidsplan te worden ontwikkeld. Bij dit traject was Boris Franssen van de Blauwe Noordzee intensief betrokken. Evenals bij de voorbereiding van de OC&W-visitatie. Verder is nog een verkenning gedaan en businesscase opgesteld voor de realisatie van een nieuw stripmuseum.

Fonds 1818

Kennisdagen Vrijwilligersorganisaties

In opdracht van Fonds1818 verzorgde de Blauwe Noordzee in totaal 12 trainingen gericht op het versterken van meer dan 50 vrijwilligersorganisaties binnen het werkgebied van het fonds. Onderwerpen waren: strategie, inkomstenwerving, capacity building en omgaan met bezuinigingen.

Omniversum

Ontwikkeling en financiering educatief programma

De Blauwe Noordzee is door Omniversum gevraagd te adviseren over een educatief programma rond de film  ‘Journey to Mecca’. Dit resulteerde in een programma met verschillende componenten (lespakket, museumbezoek, bezoek aan de moskee en suggesties voor verdere verdieping). De Blauwe Noordzee was ook nauw betrokken bij de (succesvolle) fondsenwerving.

Fonds Schiedam Vlaardingen

Onderzoek & organisatie bijeenkomst aanvragers

De Blauwe Noordzee heeft in opdracht van Fonds Schiedam Vlaardingen een onderzoek uitgevoerd naar de wensen van aanvragers. Op grond van de bevindingen is een dialoogsessie georganiseerd met bestaande en potentiële aanvragers. Op basis van het onderzoek is de opdrachtgever beleidsaanbevelingen gedaan.

Nationale Archeologiedagen

Verkenning financieringsmodel & case for support

Stichting Nationale Archeologiedagen heeft de Blauwe Noordzee betrokken bij de uitvoering van een verkenning naar het toekomstig financieringsmodel. Ook is Boris Franssen gevraagd een case for support voor de organisatie te helpen opstellen.

Cultuur+Ondernemen

Publicatie Ondernemen 2.0

In opdracht van Cultuur+Ondernemen is een publicatie vervaardigd over cultureel ondernemen 2.0. Mede op basis van praktijkvoorbeelden wordt nader ingegaan op de onderwerpen positionering, bedrijfsvoering en inkomstenwerving. De publicatie bevat praktische tools en handvatten voor organisaties die zich willen versterken. De publicatie is verschenen in december 2017. Meer info: https://www.cultuur-ondernemen.nl/product/tweepuntnul

Oranje Fonds

Hoofdstuk Financiering & Partnerschappen Groeiboek & training financiering Groei-programma

In opdracht van het Oranje Fonds schreef Boris Franssen in samenwerking met Eline Crins het hoofdstuk 'Financiering & Partnerschappen' van het Oranje Fonds Groeiboek. Ook verzorgde de Blauwe Noordzee een gelijknamige training voor de deelnemers aan het Groeiprogramma.

Lumens

Training Inkomstenwerving

De Blauwe Noordzee verzorgde voor managers van Lumens een eendaagse training over strategisch inkomstenwerven, met het accent op financiering door fondsen. Lumens ontwikkelt naast het bestaande aanbod nieuwe plannen en concepten en wil daarvoor nieuw maatschappelijk kapitaal mobiliseren en meer samenwerken met financiers als fondsen en andere partijen.

Samen Sterk zonder Stigma

Realisatie Onderzoekskader

De Blauwe Noordzee heeft op basis van onderzoek en sessies met medewerkers en het MT een praktisch onderzoekskader opgesteld waarmee de prestaties kunnen worden gemeten. Hiertoe is ook de 'theory of change'  van de organisatie nader aangescherpt en geoperationaliseerd. 

Maand van de Geschiedenis

Toolkit/publicatie 'Hoe je in een maand geschiedenis maakt'

In opdracht van de Maand van de Geschiedenis schreef de Blauwe Noordzee 'Hoe je in een maand geschiedenis maakt.' Lees online >> In dit handboek worden de key learnings van bijzondere samenwerkingsverbanden binnen de Maand van de Geschiedenis gedeeld en vertaald naar concrete werkwijzen. Ook zijn interviews met de best practices en spin-offs op film vastgelegd. 

Stichting Ondernemende Kinderboerderijen

Traject capacity building + publicatie

Jaarlijks worden meer dan 25 miljoen bezoeken gebracht aan 400 kinderboerderijen in Nederland. Toch is het nog een ondergewaardeerd fenomeen. Veel kinderboerderijen worden in hun voortbestaan bedreigd. De Blauwe Noordzee heeft in opdracht van Stichting Ondernemende Kinderboerderijen (en mede dankzij Fonds 1818 en Fonds Westland) 30 kinder- en stadsboerderijen begeleid in een organisatieversterkings-traject.

IPSO
Projectmanagement Kwaliteitsverbetering

IPSO

Projectmanagement Kwaliteitsverbetering

IPSO, de brancheorganisatie voor inloophuizen en psycho-oncologische centra in Nederland, heeft van het Ministerie van VWS een driejarige projectsubsidie toegekend gekregen om de samenhang en samenwerking tussen de vele zorgaanbieders die zijn betrokken bij de medisch en psychosociale zorg te verbeteren. De Blauwe Noordzee is gevraagd om i.s.m. de opdrachtgever het projectmanagement te verzorgen.

Dress for success

Werksessie van strategie naar financiering

De afdelingen Leiden en Rotterdam van Dress for Success zijn in een workshop van een dag gecoacht op het scherp(er) krijgen van strategische uitgangspunten, de stakeholders, de gewenste financieringsmix en potentiële financiers. Met deze ingrediënten werden zij in staat gesteld een concreet plan van aanpak te schrijven om te komen tot een (meer) toekomstbestendige financiering.

NSGK

Begeleiding verzelfstandiging Speeltuinbende

De Blauwe Noordzee werd door NSGK gevraagd te adviseren in het verzelfstandigingstraject van de NSGK Speeltuinbende, een van de grotere projecten van dit fonds. Op basis van een interne en externe analyse heeft dit geresulteerd in het oprichten van een zelfstandige entiteit.

Jonge Harten Theaterfestival

Coachingsessie cultureel ondernemen & eigen inkomsten

In opdracht van Cultuur+Ondernemen is een coachingsessie voor de directie en projectleider cultureel ondernemen van Stichting Jonge Harten verzorgd. Jonge Harten wil meer ongebonden, vrij besteedbare middelen genereren.

bottom of page